shinobi.png (shinobi) - Shinobi smiliesSmilies are: (shislash)(shishur)(shisais)(shinun)(shifight)(shiescape)(shichallenge)(shicarve)(shibow)(shibo)(shinobi)


(shislash)

(shishur)

(shisais)

(shinun)

(shifight)

(shiescape)

(shichallenge)

(shicarve)

(shibow)

(shibo)

(shinobi)
(hat#hshi1)
(hat#hshi2)
(hat#hshi3)